ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียนของนักเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กรอกข้อมูล
Username
Password
การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
นักเรียนทุกคน ต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
นักเรียน ม.3/1-3/9 ทุกคนต้องเลือกวิชาเพิ่ม คนละ 1 รายวิชา ในคาบเรียน 7 - 8 พฤหัสบดี
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ใส่ USER ที่เป็นเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. ใส่ Password ที่เป็นวันเดือนปีเกิดของตนเอง เช่นเกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ต้องพิมพ์ว่า 05/02/2535 แล้วคลิกที่ Submit
3. เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียน แล้วคลิกที่ คำว่า ลงทะเบียน ถ้าไม่ประสงค์จะลงทะเบียนวิชาที่เลือกไว้ก็ให้คลิกที่คำว่า ยกเลิก
4. นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป และจะปิดการลงทะเบียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น.